Raport z warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu z „Monitoringu warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM”. Badania zostały przeprowadzone na początku 2021 roku i miały na celu rozpoznanie, zmapowanie, opisanie sytuacji pracowników i pracownic na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w UAM pod względem (nie)równości społecznych.

Główne kategorie owych (nie)równości w tym badaniu to: płeć, dystrybucja władzy i uznania oraz sytuacja rodzinna. Pod uwagę wzięto następujące aspekty: warunki pracy – rekrutacje i awanse, biografię osób badanych, kulturę organizacji i środowiska pracy, przejawy mobbingu, mikroagresji, molestowania, szkolenia, godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Analiza wypowiedzi osób zatrudnionych w UAM zebranych za pośrednictwem ankiety stanowiła podstawę opracowania wniosków i rekomendacji dla władz rektorskich oraz wydziałowych.

Nadrzędny cel, który chcemy osiągnąć, to Uniwersytet, w którym kobiety i mężczyźni, w całym spektrum różnorodności, będą mogli swobodnie podążać wybraną przez siebie ścieżką rozwoju naukowego, będą mieli równe szanse rozwoju i w równym stopniu będą uczestniczyć we wspólnocie uniwersyteckiej.

Projekt realizowany był pod matronatem Rektorki UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz zespołu „Gdy Nauka jest Kobietą”.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej sieci Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT). Ramy czasowe projektu luty – sierpień 2021.

Zespół projektu:

dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska
dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech
dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska
dr Maciej Kokociński
mgr Katarzyna Wala

Raport z „Monitoringu warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM”

https://www.youtube.com/watch?v=Lb4dfLA-RYg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *