Rekomendacje

Rekomendacje opracowane na podstawie wniosków z pierwszego ogólnouniwersyteckiego Laboratorium Kobiet 2018

  1. Włączanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki i kultury uczelni (gender mainstreaming). Monitorowanie nierówności ze względu na płeć i inne przesłanki oraz otwarta dyskusja o dyskryminacji i problemach z tym związanych. Umieszczanie regulacji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz wspierania równego traktowania w dokumentach strategicznych uczelni. Wspólne wypracowywanie standardów oraz możliwych i realnych prorównościowych i antydyskryminacyjnych rozwiązań we wszystkich agendach UAM. Stały monitoring i ewaluacja tych działań.
  2. Tworzenie wolnego od przemocy i dyskryminacji, wspierającego aspiracje i wysiłek kobiet, środowiska oraz kultury pracy i nauki. Mają na to wpływ między innymi jasne, przejrzyste standardy rozwoju kariery naukowej, zdobywania awansu i środków na badania, zasady dotyczące problemów nadużyć w relacjach pracowniczych a także systemowe wsparcie dla rodziców małych dzieci, opiekunów osób zależnych oraz dla matek wracających po urlopie macierzyńskim, itp. 
  3. Promowanie równościowego i włączającego języka w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej UAM.       
  4. Tutoring, doradztwo i wsparcie w rozwoju kariery kobiet na różnych jej etapach, lub w sytuacji trudnej/kryzysowej w kontekście trudności godzenia ról. Dawanie możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji w zakresie budowania i rozwijania naukowej kariery: planowania, organizacji, zarządzania projektami i zespołami, zdobywania środków na badania, utrzymywania równowagi praca-życie, itp. 
  5. Mentoring i międzypokoleniowa współpraca – budowanie sieci ekspertek i systemu wsparcia, gdzie doświadczone badaczki są mentorkami młodszych. Pomoc w rozpoznawaniu i wykorzystaniu potencjału, ale także pokonywaniu (auto)stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią. 
  6. Uznanie, docenianie i szerokie nagłaśnianie projektów, sukcesów, dorobku naukowczyń współczesnych oraz w historii – w różnorodnych dziedzinach nauki (ang. role model). Promowanie kobiecych ścieżek karier naukowych, szczególnie niestereotypowych. 
  7. Promowanie idei równowagi praca-życie wraz z przekazem, że zmiana kultury organizacji pracy w kierunku potrzeb kobiet jest korzystna dla wszystkich osób i całej organizacji. 
  8. Podnoszenie świadomości w całej społeczności Uniwersytetu na temat krzywdzących stereotypów i negatywnych skutków uprzedzeń dotyczących dziewcząt i kobiet w nauce oraz uczenie radzenia sobie w sytuacji dyskryminacji. 
  9. Dbanie o bezpieczeństwo i etykę w relacjach w kontekście płci. Przeciwdziałanie i skuteczne reagowanie w przypadkach dyskryminacji, przemocy ze względu na płeć i molestowania seksualnego. Wypracowanie i wdrożenie jasnej, bezpiecznej, szybkiej i etycznej procedury zgłaszania i reagowania.
  10. Zachęcanie dziewcząt ze szkół średnich do podejmowania wysiłków i studiów w różnych dziedzinach nauki, szczególnie zmaskulinizowanych (równocześnie zachęcanie absolwentów szkół średnich do wybierania stereotypowo kobiecych kierunków). Promowanie UAM jako uczelni dla ambitnych, odważnych, nieschematycznie myślących kobiet i mężczyzn – jako instytucji i kultury bez uprzedzeń związanych z płcią. 

Autorka opracowania rekomendacji końcowych: dr Iwona Chmura Rutkowska